Ky kurs ofron një prezantim të aspekteve ligjore të patentimit sipas Konventës Evropiane të Patentave. Kursi konsiston në dy tema teorike dhe një pjesë përmbledhëse, ku mund të testoni njohuritë dhe të kuptuarin e sistemit të patentave. Nëse e kaloni testin me një rezultat mbi 70%, do të keni mundësinë të shkarkoni një certifikatë.

Objektivat

Përdoruesit do të fitojnë njohuri praktike baze rreth aspekteve themelore ligjore të patentueshmërisë.

Përmbajtja

Struktura e këtij kursi përbëhet nga një video/kapitull hyrës që shpjegon përmbajtjen dhe strukturën kryesore, dy kapituj teorikë rreth kritereve të patentueshmërisë dhe një pyetësor.


Ky kurs ofron një prezantim të thjeshtë të aspekteve më të rëndësishme ligjore dhe proceduriale të patentave dhe sistemit të patentave. Duke ndjekur këtë kurs do të jetë më e thjeshtë për të kaluar në tema më komplekse në modulet dhe temat vijuese.

Kursi konsiston në tre tema teorike dhe një pjesë përmbledhëse, ku mund të testoni njohuritë dhe të kuptuarin e sistemit të patentave. Nese e kaloni testin me një rezultat mbi 70%, do të keni mundesinë të shkarkoni një certificatë.